Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba - 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a  poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. 

 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním  návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Súčasťou sociálnej rehabilitácie je aj tvorba individuálnych plánov, v ktorých sú stanovené ciele, ktoré sú dosahované pomocou terapií, usmerňovania, dohľadu klienta (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, ručné práce, jedenie, nakupovanie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.) Sociálnu rehabilitáciu zabezpečujú Asistenti sociálnej práce a Inštruktor sociálnej rehabilitácie.


Ošetrovateľská starostlivosť

Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný odborný personál.  Zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť, pri ktorej  podporujeme sebestačnosť a prirodzený spôsob života obyvateľov. Dbáme o dodržiavanie etických zásad pri ošetrovaní. S odbornými lekármi (psychiater, geriater, všeobecný lekár) sú uzatvorené zmluvy a návštevy sú vykonávané 1x za štvrť rok u odborných lekárov, všeobecný lekár navštevuje zariadenie každý týždeň.